loading...

Światowy PKB w 2015r., wzrósł średnio o 3%. Dwa kraje wyraźnie przekroczyły tą wartość, tj. Chiny (6, 9%) i Indie (7,4%). Według prognoz OECD wzrost PKB w 2016r., w Indiach dalej będzie wzrastał, a w Chinach nastąpi pewne ostudzenie gospodarcze (wzrost PKB o około 6%). Tak, więc w przyszłości przede wszystkim Indie i południowo-wschodnia Azja, będą kreatorami przyśpieszonego rozwoju gospodarczego.

Węgiel, pomimo rosnącego udziału odnawialnych nośników energii w miksie produkcji energii elektrycznej, pozostanie główną bazą zaopatrzenia w energię. Przemawia za tym przede wszystkim korzystna cenowo i zasobowo podaż węgla i budowa nowych elektrowni węglowych, w krajach rozwijających się gospodarek, o zwiększonym popycie energii.

Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że spadał będzie popyt na węgiel (łącznie z węglem brunatnym) w krajach należących do OECD, zaś wzrastał będzie w krajach nienależących do OECD. Główny scenariusz Międzynarodowej Agencji Energii wskazuje, że do 2020 roku wystąpi wzrost zużycia węgla o 18% (do 1, 1 mld t) w krajach nienależących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Ten wzrost jest o wiele większy, aniżeli oczekiwany spadek w krajach OECD.

Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że globalnie handel morski węglem z 1, 2 mld USD w 2016r. wzrośnie do 1, 35 mld t w 2020 roku. W tej sytuacji, czyli spodziewanego większego popytu na węgiel konieczne są dodatkowe zdolności eksportowe i wydobywcze. Jak widać przeczy to rozpowszechnionej kampanii odchodzenia od wykorzystywania kopalnych/organicznych nośników energii.

Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego spowodowana była dotychczas jego nadpodażą na rynku chińskim. Natomiast wzmianka o poprawie cen rudy żelaza, z początku 2016r. jest pewną wskazówką o zażegnaniu kryzysu w przemyśle metalurgicznym. Jedynie pobudzenie chińskiego, a także indyjskiego przemysłu metalurgicznego, pozytywnie wpłynie na ceny węgla koksowego.

Warto poświęcić uwagę naszemu sąsiadowi (Niemcy), który stanowi perspektywiczny rynek zbytu dla naszego węgla kamiennego. W strukturze miksu pierwotnych nośników energii, ropa naftowa z udziałem 34% zajmuje pozycję nr 1. Udział gazu ziemnego wynosi 21%, węgla kamiennego 12, 7% oraz 12, 7% odnawialnych źródeł energii, które wyprzedziły udział węgla brunatnego (11,8%). Udział energii jądrowej zmalał do 7, 5% (przyczyna: rezygnacja z jej wykorzystania do 2022r.). Wydobycie krajowego węgla kamiennego (handlowego) zmniejszyło się w 2015r., w porównaniu do 2014r. z 7, 6 mln t na 6, 2 mln t. Import węgla kamiennego wzrósł w 2015r. do 57, 5 mln t.

Prawie 67% niemieckiego zużycia węgla kamiennego przypada na elektrownie węglowe, 30% na przemysł metalurgiczny, a pozostała część na ciepłownictwo. Około 2/3 importowanego węgla, to węgiel energetyczny, 21, 4% węgiel koksowy, a 3, 5% koks. Rosja jest największym dostawcą węgla energetycznego na rynek niemiecki (34, 5%) i sukcesywnie powiększa swój udział. W dalszej kolejności plasują się: Kolumbia (22, 8%), USA (17, 9%), następnie RPA (7, 5%) oraz Polska (7,2%).

Natomiast w zakresie importowanego węgla koksowego, największymi jego dostawcami do Niemiec są: Australia (udział 45, 5%, tj. 5, 6 mln t), następnie USA (25, 7%, tj. 3, 2 mln t) oraz Rosja (13, 3%, tj. 1, 6 mln t).

Niemcy przewidują na 2016r. stabilizację w imporcie węgla kamiennego, czyli pozostawienie go na poziomie 2015r. Pierwsze wyniki za półrocze br. potwierdzają tą tendencję. I tak import węgla energetycznego i koksowego w I półroczu 2016r. wyniósł 23, 4 mln t i był wyższy o 0, 3% (tj. 0, 07 mln t) w porównaniu do I półrocza 2015r. Import węgla energetycznego wyniósł 22, 2 mln t (+0, 5 mln t lub +2, 1%), zaś koksowego 1, 2 mln t (-0, 4 mln t lub -24,4%).

Na zlecenie Zrzeszenia Niemieckich Importerów Węgla, firma doradcza, Pöyry, przeprowadziła badania studialne nt. emisji, pochodzących od węgla kamiennego i gazu ziemnego, w całym procesie, tj. począwszy od wydobycia do wykorzystania. Wyniki badań wskazują, że turbiny gazowe otwarte emitują ponad 76% więcej gazów cieplarnianych, aniżeli nowoczesne elektrownie węgla kamiennego.

Rozpatrując emisję CO2, przy spalaniu węgla i gazu, wynika, że w przypadku gazu są one wyraźnie wyższe. Otóż w trakcie wydobywania gazu i przy jego transporcie, uwalniają się ogromne ilości metanu (CH4).

Źródło: Verein der Kohlenimporteure e.V., Hamburg, September, 2016r.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677