Podczas sesji Rady Powiatu 27 lutego 2018 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie finansowania oświaty ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat łęczyński, która zostanie przekazana MEN, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, a także parlamentarzystom z Lubelszczyzny.

Radni wykazują w swoim stanowisku niespójność zaleceń różnych organów władzy państwowej i podkreślają, że w tej sytuacji oraz przy braku środków finansowych samorządu, stałe dokładanie do prowadzonych przez powiat szkół nie jest możliwe.

Stanowisko Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzonego przez powiat łęczyński:

Jako radni, a jednocześnie mieszkańcy powiatu łęczyńskiego mający pełną świadomość zarówno problemów jak i wyzwań stojących przed powiatem łęczyńskim apelujemy o wprowadzenie zmian w sposobie finansowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym.

Liczba uczniów nie może być jedynym wyznacznikiem, od którego uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej. Taki sposób wyliczeń prowadzi do zadłużania organów prowadzących szkoły w tym, m. in. powiatu łęczyńskiego, ponad możliwości finansowe.

Naliczanie subwencji szkołom ponadgimnazjalnym powinno zostać oparte na zmienionych algorytmach uwzględniających specyfikę szkoły, liczbę oddziałów, branże, tak aby gwarantować optymalną realizację zadań oświatowych.

Za niezrozumiałe uważamy jednoczesne wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organu państwowego do reformy systemu edukacji w powiecie łęczyńskim poprzez łączenie lub likwidację szkół oraz równoległe negowanie takiego działania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty jako innego organu państwowego, którego decyzja jest wiążąca dla kierunku dalszych zmian.

Różnica pomiędzy otrzymywanymi, a wydatkowanymi na szkolnictwo środkami z roku na rok pogłębia się coraz bardziej. Jednocześnie podkreślić należy, że dochody własne powiatu łęczyńskiego nie pozwalają na dalsze utrzymywanie aktualnej sieci szkół w obecnym kształcie.

Biorąc pod uwagę powyższe liczymy na wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty w znalezieniu sposobu rozwiązania problemu niedofinansowanej oświaty na szczeblu powiatu.

Apelujemy do ministra edukacji o szybkie prace nad wprowadzeniem zmian zapewniających wystarczające finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Powyższe stanowisko jest popierane i oczekiwane przez mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

info: Łęczna 28 lutego

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876