Łęczna.

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza – może grozić władzom powiatu łęczyńskiego. Już 9 grudnia 2017 roku wojewoda lubelski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z sugestią by minister rozważył możliwość wystąpienia do premiera z wnioskiem o zawieszenie organów powiatu łęczyńskiego i ustanowienie zarządu komisarycznego. O piśmie nic nie wiedziano w Łęcznej.

W odpowiedzi minister zasugerował wojewodzie przeprowadzenie we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Lublinie analizy bieżącej sytuacji finansowej powiatu. Ma to wkrótce nastąpić. Tu warto powiedzieć, że RIO oceniając gospodarkę powiatu wskazywało już na problemy finansowe, a jako jeden ze sposobów naprawy finansów wskazało na wprowadzenie oszczędności w oświacie. Tymczasem na ostatniej sesji rady, kiedy głosowano zamiar połączenia trzech szkół (pisaliśmy o tym wczoraj) radni nie byli w stanie podjąć decyzji – wynik głosowania był remisowy.

Kiedy obecne władze zaczynały swoje rządy w 2014 roku, a wcześniej rządziła koalicja z PiS, zadłużenie powiatu wynosiło ponad 12 mln zł. Dzisiaj dług ma wielkość 14,5 mln zł. Czy przy 60 milionowym budżecie powiatu to dużo czy mało? Na jednego mieszkańca przypada więc ok. 266,5 zł.

Najbardziej zadłużoną gminą w Polsce (po trzech kwartałach 2017 r. – takie dane ujawniło Ministerstwo Finansów) w przeliczeniu na jednego mieszkańca są Ostrowice, leżące w województwie zachodniopomorskim. W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gminie grozi likwidacja, co nie miało dotychczas precedensu w Polsce. Na jednego mieszkańca tej 2,5 tys. gminy przypada aż 18,6 tys. zł należności. Pozostałe dziewięć najbardziej zadłużonych gmin ma długi w przeliczeniu na jednego mieszkańca od 14 924 zł (gm. Rewal) po 4245 zł (Lublin).

Najbardziej zadłużonymi miastami w kwotach nominalnych są: Warszawa – 5 mld 565 mln zł (3,2 tys. zł na mieszkańca), Wrocław – 2 mld 812 mln zł (4,4 tys. zł na mieszkańca) i Łódź – 2 mld 531 mln zł (3,6 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca).

Wszystkie gminy w Polsce na koniec 2016 roku miały łącznie 56 mld 685 mln długu. Powiat łęczyński w rankingu zdolności kredytowych samorządowej Wspólnoty za lata 2014-2016 sklasyfikowany został na 302 miejscu na 314 powiatów. Wśród samorządów z mniejszą zdolnością kredytową znalazł się m.in. powiat włodawski.

Śmiało więc można powiedzieć, że chociaż sytuacja w powiecie jest bardzo trudna to nie beznadziejna. Mądre działanie może wszystko naprawić.

Na koniec chciałbym przytoczyć fragmenty prawa, które w Polsce obowiązuje. Do wprowadzenia komisarza zamiast władz wybranych w wyborach lokalnych stosuje się Art. 84. Zawieszenie organów powiatu i ustanowienie zarządu komisarycznego (Dz.U.2017.0.1868 t.j. - Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu z dniem powołania.

W myśl tego artykułu proces odwoływania władz powiatu łęczyńskiego jeszcze się nie zaczął. Najpierw trzeba będzie przedstawić oficjalnie zarzuty, potem przeanalizować program naprawczy powiatu. Wszystko to musi potrwać parę miesięcy. Powstaje pytanie czy będzie racjonalnie i politycznie odwoływać wybrany zarząd na kilka miesięcy przed wyborami? Szczególnie, że są powiaty w gorszej sytuacji i nie mają komisarzy. Na to pytanie muszą sobie jednak odpowiedzieć władze wojewódzkie, minister i premier.  

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876