21 czerwca 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Łęcznej odbyła się XXXVI Sesja Rady. Głównym punktem tego posiedzenia była sprawa udzielenia absolutorium dla burmistrza Łęcznej.

Najpierw przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy Łęczna za 2016 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Opinia RIO o sprawozdaniu jest pozytywna. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta Korszla przedstawiła pozytywną opinię w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Komisja złożyła więc wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji dotyczącej realizacji budżetu 2016 roku przystąpiono do głosowań. 17 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2016 rok, 0 radnych było przeciwnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok również głosowało 17 radnych, 0 było przeciwnych, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W kolejnych punktach radni jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej powiatowi łęczyńskiemu, wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok w związku ze sprawami oświatowymi oraz pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Podczas sesji burmistrz Łęcznej oraz starosta łęczyński wręczyli nagrody reprezentantom najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w tegorocznym Biegu Kasztelańskim.

 

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876