Porządek obrad XXXV-ej sesji Rady Miejskiej w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. w sali konferencyjnej przy Pl. Kościuszki 22. Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Wręczenie nagród laureatom XXXIV Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV-ej Sesji Rady.

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Łęczna instrumentem płatniczym,

b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego PGKiM Łęczna Sp. z o.o.,

c) zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027,

d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016 – 2026,

f) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016 – 2023.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Łęczna.

9. Wolne wnioski.

10. Sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie obrad.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876