W LW Bogdanka S.A. działa Punkt Obsługi Klienta i infolinia dla emerytów i rencistów Spółki oraz uprawnionych do renty po zmarłych emerytach i rencistach wdów, wdowców i sierot mających prawo do otrzymania świadczenia w wysokości 10.000 zł netto.

Świadczenie związane jest z przyjętą przez Sejm Ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, która weszła w życie 24 października br. Wniosek należy złożyć w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści Bogdanki, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo w postaci ekwiwalentu pieniężnego), a utracili je w wyniku porozumienia zmieniającego postanowienia obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów Spółki, wdów, wdowców i sierot mających ustalone prawo do renty rodzinnej (po emerytach i rencistach).

Uprawnione są też wdowy, wdowcy oraz sieroty otrzymujące renty po emerytach i rencistach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie (deputat węglowy) z ZUS.

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek wraz ze stosownym oświadczeniem. Wnioski takie można składać w siedzibie Bogdanki, w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Stołówce Górniczej, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00. W czwartki punkt obsługi pracować będzie do godz. 18.00. Wszelkie informacje można także uzyskać za pośrednictwem specjalnie uruchomionej infolinii pod nr 81 462 53 00, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Wnioski wraz z oświadczeniami zostały wysłane przez LW Bogdanka za pośrednictwem poczty. Dodatkowo formularz wniosku o wypłatę rekompensaty wraz z oświadczeniem dostępny jest również na stronie internetowej LW Bogdanka SA pod adresem: http://lw.com.pl/ w zakładce DEPUTATY.

Wnioski wraz z oświadczeniem należy składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) przesyłając wniosek na adres: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Wniosek wraz z oświadczeniem składany osobiście zostanie przyjęty przez pracownika Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości osoby go składającej, dlatego składając wniosek należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Czytelny podpis na wniosku i oświadczeniu musi zostać złożony w obecności osoby przyjmującej wniosek.

W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, osoba wskazana w pełnomocnictwie składając wniosek musi legitymować się poświadczonym notarialnie lub przez gminę upoważnieniem/pełnomocnictwem do złożenia w imieniu osoby uprawnionej wniosku o wypłatę oraz posiadać ze sobą dowód osobisty.

Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla osobom uprawnionym będą przekazywane bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.