Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała po trzech kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł oraz zysk netto w wysokości 120,2 mln zł.

Osiągnięte wyniki finansowe firma ocenia jako bardzo dobre. - Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo spadku ceny sprzedanego węgla o blisko 11 proc. rok do roku, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych – stwierdza komunikat spółki. W efekcie rentowność EBITDA po trzech kwartałach 2016 roku utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 32,9 proc.

W III kwartale tego roku produkcja, a co ważne sprzedaż, węgla handlowego były na poziomie 2,4 mln ton. Dlatego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Bogdanka szacuje produkcję i sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5 – 9,0 mln ton, dodając, że w całym roku można raczej oczekiwać wydobycia i sprzedaży na poziomie zbliżonym do 9 mln ton.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po III kwartale 2016 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego był na poziomie 15,7 proc. a na rynku energetyki zawodowej na poziomie 25,9 proc. Oznacza to powrót do poziomów zbliżonych do 2014 roku, po zawirowaniach na rynku węgla w Polsce w 2015 roku.

- Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako bardzo dobre, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce, zapewniając terminowe dostawy ponad ¼ węgla potrzebnego polskim elektrowniom – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. - W III kwartale wzmocniliśmy nasze długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia, podpisując aneksy do umów wieloletnich z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., zwiększające dostawy do Enei. Potwierdzają one korzyści jakie wiążą się dla Bogdanki z wejściem do Grupy Enea i budowaniem wspólnie nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Z końcem kwartału podpisaliśmy także aneks przedłużający do 2021 roku umowę z ENGIE Energia Polska SA, na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec. Dzięki ww. umowom mamy w najbliższych latach solidne podstawy do długoterminowego planowania naszej produkcji, co przełoży się pozytywnie na naszą pozycję kosztową – dodał Krzysztof Szlaga.